Có 1 kết quả:

tiết phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà giữ lòng chung thuỷ với người chồng đã khuất, không chịu lấy chồng khác.