Có 1 kết quả:

tiết độ sứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ cai quản một vùng lớn.

Một số bài thơ có sử dụng