Có 1 kết quả:

tiết giảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ bớt những thứ không cần thiết.