Có 1 kết quả:

tiết liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ trong sạch cứng cỏi. Hát nói của Tản Đà: » Ngẩm nhìn xưa ai tài hoa tiết liệt đài trang «.