Có 1 kết quả:

tiết nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ ngay thẳng và ăn ở phải đạo — Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa «.

Một số bài thơ có sử dụng