Có 1 kết quả:

tiết dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạn chế sinh đẻ.