Có 1 kết quả:

tiết hạnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết trong sạch ngay thẳng không dời đổi.