Có 1 kết quả:

phạm vi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giới hạn không thể vượt ra, giống như cái khuôn vây quanh.