Có 1 kết quả:

soán vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm phản mà cướp ngôi vua.

Một số bài thơ có sử dụng