Có 1 kết quả:

bồng bột

1/1

bồng bột

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lên ùn ùn