Có 1 kết quả:

giản tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sơ sài cho dễ dàng công việc.