Có 1 kết quả:

giản tả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết tắt, viết cho sơ sài hơn.