Có 1 kết quả:

giản biên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách vở ghi chép việc xưa — Ghi chép một cách sơ sài, qua loa.

Một số bài thơ có sử dụng