Có 1 kết quả:

bá lộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bá lộng 播弄.

Một số bài thơ có sử dụng