Có 1 kết quả:

bá dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dần gạo, sàng gạo.

Một số bài thơ có sử dụng