Có 1 kết quả:

tịch thu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tịch một 籍没.