Có 1 kết quả:

tịch một

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thâu góp tài sản của kẻ phạm tội, ghi vào sổ sách, làm của công.