Có 1 kết quả:

tịch biên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép vào sổ — Ta còn hiểu là Tịch thu. Xem Tịch thu.