Có 1 kết quả:

tịch kí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tịch biên — Như Tịch thu.