Có 1 kết quả:

tiên khanh

1/1

tiên khanh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ ông Bành Tổ