Có 1 kết quả:

ly ba

1/1

ly ba

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, bờ dậu