Có 1 kết quả:

mễ đột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thước tây ( phiên âm của Mètre ).