Có 1 kết quả:

phấn hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bột thoa mặt và dầu thơm, hai vật dụng trang điểm của đàn bà con gái — Chỉ đàn bà con gái — Còn chỉ gái điếm.

Một số bài thơ có sử dụng