Có 1 kết quả:

phấn cốt toái thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tan xương nát mình, ý nói quên cả mạng sống để làm việc gì.