Có 1 kết quả:

thô bỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê mùa kém cỏi — Xấu xa đáng khinh.

Một số bài thơ có sử dụng