Có 1 kết quả:

xán giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng