Có 1 kết quả:

tinh sào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn dái đàn ông.