Có 1 kết quả:

tinh dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lỏng từ bộ phận sinh dục giống đực tiết ra lúc giao hợp.

Một số bài thơ có sử dụng