Có 1 kết quả:

tinh trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ sinh vật cực nhỏ ở trong tinh dịch.