Có 1 kết quả:

tinh tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rõ ràng, biết rất rõ.