Có 1 kết quả:

tinh ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh mãnh, khôn vặt. Đoạn trường tân thanh : » Người đâu mà lại có người tinh ma «.