Có 1 kết quả:

ta ba

1/1

ta ba

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thức ăn chính (thay cơm) của dân tộc Tạng ở Trung Quốc