Có 1 kết quả:

từ ba

1/1

từ ba

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bánh dày