Có 1 kết quả:

đường niếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bệnh, tức bệnh đái đường, trong nước tiểu có chất đường.