Có 1 kết quả:

đường trấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước đường. Cũng gọi là Đường tương.