Có 1 kết quả:

tao phách

1/1

tao phách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cặn rượu, bã rượu

Một số bài thơ có sử dụng