Có 1 kết quả:

lương thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thóc gạo cho lính ăn, cỏ cho ngựa ăn. Chỉ chung thực phẩm dùng cho quân đội.