Có 1 kết quả:

lương thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung thóc gạo để ăn.