Có 1 kết quả:

củ cát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ràng rịt.
2. Dây dưa chằng chịt.

Một số bài thơ có sử dụng