Có 1 kết quả:

củ tập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tụ tập. ☆Tương tự: “điều tập” 調集, “tập kết” 集結.