Có 1 kết quả:

kỉ sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép việc xảy ra.