Có 1 kết quả:

kỉ truyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép sự việc xảy ra tiếp nối, có thứ tự lớp lang.