Có 1 kết quả:

kỉ thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép mà kể lại việc gì.

Một số bài thơ có sử dụng