Có 1 kết quả:

kỉ lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép — Điều ghi chép được. Thành tích đã ghi được.