Có 1 kết quả:

ước vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông chờ mong mỏi.