Có 1 kết quả:

ước chương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản văn ghi những điều giao hẹn được thoả thuận giữa hai hoặc nhiều nước.