Có 1 kết quả:

ước ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rút gọn. Lời tóm tắt — Lời hẹn hò.

Một số bài thơ có sử dụng