Có 1 kết quả:

nạp tệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghi lễ nhà trai nộp tiền bạc vật dụng cho nhà gái.