Có 1 kết quả:

nạp thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nộp tiền bạc theo sự ấn định của chính phủ, căn cứ trên việc buôn bán, sinh hoạt.

Một số bài thơ có sử dụng