Có 1 kết quả:

nạp thái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một nghi lễ quan trọng trong hôn lễ thời xưa. Cũng như Nạp tệ 納菜. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đủ điều nạp thái vu quy, đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi «.